Потребна е соработка меѓу универзитетите за побрзо воведување на дигитални услуги – DigiU и УГД со заеднички заклучоци

Платформата за дигитализација во високото образование „DigiU“ во соработка со Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип ја организираше јавната дебата на тема „Патот кон дигиталната трансформација на УГД Штип“. На дискусијата присуствуваа и претставници на УГД Штип, студенти и млади луѓе, граѓански организации, приватен сектор како и други заинтересирани релевантни чинители.

„Наша стратешка цел и цел на организациите зад платформата DigiU се поклопуваат и сфаќаме дека на УГД е направено доволно, но мора да размислуваме и за иднината. Нашата визија е преточена и во еден заеднички документ кој го потпишуваме денес, а кој опфаќа стратешка заложба за организирање на различни активности во рамките на УГД, како што се различни обуки, збогатување на дигитални вештини, вклучително и споделување на нашето искуство во однос на дигитализацијата со други универзитети и високообразовни институции во земјава и регионот“, истакна проректорот на УГД, проф. д-р Мишко Џидров.

Во рамките на дебатата, која денес се одржа на УГД во Штип, беше истакнато дека политичарите на локално и централно ниво мора да најдат волја да имплементираат дигитализација во законите и владеењето со цел побрза трансформација.

„Успеавме заеднички да ја наметнеме темата во јавноста и кај државните и јавните институции. Во Собранието заедно ос Клубот за млади пратеници се иницираше промена на закони во оваа сфера. Со ова уште еднаш се покажа дека само со заедничка битка можеме да поттикнеме нешто. Во земјава многу се зборува за гола политика, а малку се прави за реалните проблеми на луѓето. Дигитализацијата е спротивно од трчање по шалтери, а реалноста не смее да биде трчање по документи што можат да се извадат онлајн. Дигитализација значи поквалитетен живот и еден од начините како да ги задржиме младите во земјава“, истакна комуникологот Бојан Кордалов, претседател на ИДУЕП, како дел од платформата #DigiU.

На прашањето колку е тежок патот до дигитално општество, Кордалов вели дека најчесто сите ние немаме волја за да ги премостиме пречките.

„Ако имате волја, имате сѐ. Кај нас за сѐ што се има волја лесно се премостуваат и десет планини, а кога се нема волја, и едно брдо од 100на метри одбиваме да го искачиме. Дополнително, сѐ уште нема волја од страна на политичките чинители да се стави оваа тема на врвот на приоритетите бидејќи политичарите сметаат дека се поважни нивните меѓусебни кавги и очекување да се остане или дојде на власт. Но, да бидеме реални, во која земја во светот каде луѓето не трчаат по шалтери, не губат часови и денови да излегуваат од работа, да патуваат по документ кој може за 1 минута да го извадат онлајн, живеат полошо?“, вели Кордалов.

Според членовите на платформата DigiU, УГД е добар пример во однос на дигитализацијата кој треба да го следат другите универзитети, со цел оваа трансформација да оди побрзо.

„Една од причините што денес потпишуваме документ за заложби со УГД е токму поради тоа што ние сметаме дека УГД е еден од примерите што другите државни универзитети треба да го следат. Исто така, може да се земат добри работи од менаџментот што има направено, со цел да ги дигитализираат нивните универзитети. За жал, во нашата култура е што често не сакаме да имаме соработка меѓу универзитетите. Секој мисли дека е поважен и подобар од другиот. Ако сакаме да ги смениме работите генерално во образованието, а особено во делот на дигитилизирањето на услугите и учењето, задолжително е да се воспостави соработка меѓу државните универзитети и да се споделат сите добри практики во што УГД може да одигра мошне позитивна улога“, изјави Бленди Ходаи, директор на Форумот за образовни промени (ФОП) како дел од #DigiU иницијативата.

Воведни обраќања во рамки на јавната дебата имаа и Митко Андонов од ЕОН ЕДЕН Маркетинг, доц. д-р. Александер Велинов, раководител за е-учење на УГД Штип и проф. д-р. Елениор Николов, Воена Академија Скопје. Настанот го модерираше Шевал Зиза, потпретседател на УСС при УГД Штип.

По завршувањето на настанот, беше потпишан и Документ со заложби во насока на поддршка на процесот на дигитална трансформација помеѓу УГД и дел од претставниците на платформата #DigiU.

Повеќе инфо:

Иницијативата #DigiU е иницирана од Форумот за образовни промени (ФОП-FECH), Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи (ИДУЕП) и Асоцијацијата за младинско зајакнување (YEA). Таа официјално започна на 3 февруари 2023 година, а на конститутивната средба присуствуваа и своја поддршка дадоа и дел од студентските собранија. „Студентите имаат 100 проблеми, но трчањето по шалтери не треба да е еден од нив!“ – беше заедничкиот заклучок за време на овој прв официјален состанок. За таа цел, студентите и нивните организации, обединети во рамки на #DigiU бараат дигитално трансформирани универзитети и дигитални услуги во високото образование!

Исто така, #DigiU организираше Форум на тема „Дигитализација на државните универзитети во Република Северна Македонија“, кој се одржа на 27.4.2023 година. Непосредно потоа беше промовирана и Анализата на состојбата со дигитализацијата на државните универзитети издадена на македонски и албански јазик. Оваа публикација е изработена од страна на ФОП, ИДУЕП и YEA и е поддржана од страна на European Endowment for Democracy (EED).

Анализата е достапна ТУКА

На 25.9.2023 година, претставници на иницијативата „#DigiU“ беа во работна посета на Штип каде се сретнаа со ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“, проф. д-р Дејан Мираковски и со проректорот за настава и студенти, проф. д-р Мишко Џидров. Тема на состаноците беше процесот на дигитална трансформација во високото образование и начините за негово унапредување. Посебен акцент беше ставен на позитивните практики кои овој Универзитет ги покажува во сферата на дигитализацијата на студентските услуги и е-учењето, па за таа цел, во наредниот период беше договорено организирање на заеднички настани со цел промоција на конкретни позитивни дигитални примери кои веќе даваат видливи и конкретни резултати за студентите, наставниот кадар и целокупниот високообразовен процес воопшто.

Во оваа насока, на 22.11.2023 година во УГД Штип се одржа првиот заеднички јавен настан насловен „#DigiU приказната на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип – искуства и предизвици“ каде воведни обраќања имаа проф. д-р Дејан Мираковски, ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Бленди Ходаи, директор на Форум за образовни промени (ФОП) како дел од #DigiU иницијативата. Во рамки на јавната дебата зборуваа Станела Гацова, претставничка од Универзитетското Студентско Собрание при УГД, доц. д-р. Александер Велинов, шеф за е-учење на УГД Штип, доц. д-р. Ристе Тимовски, шеф за е-индекс на УГД Штип, како и Александар Каратошо, претставник на инициjативата #DigiU. Настанот ќе го модерира Шевал Зиза, потпретседател на УСС при УГД Штип.

DigiU dhe UDG: Nevojitet bashkëpunimi mes universiteteve për digjitalizim më të shpejtë

Platforma për digjitalizim në arsimin e lartë “DigiU” në bashkëpunim me Universitetin “Goce Dellçev” – Shtip organizuan debatin publik me temë “Rruga drejt transformimit digjital të Universitetit të Shtipit”. Në diskutim morën pjesë edhe përfaqësues të UGD Shtip, studentë dhe të rinj, organizata të shoqërisë civile, sektori privat, si dhe palë të tjera të interesuara relevante.

“Qëllimi ynë strategjik dhe qëllimi i organizatave që qëndrojnë pas platformës DigiU përputhen dhe ne e kuptojmë se si UDG kemi bërë mjaft, por duhet të mendojmë edhe për të ardhmen. Vizioni ynë është përkthyer në një dokument të përbashkët që ne po nënshkruajmë sot, i cili përfshin një angazhim strategjik për të organizuar aktivitete të ndryshme brenda UDG, si trajnime të ndryshme, me qëllim pasurimin e aftësive digjitale, duke përfshirë ndarjen e përvojës sonë në lidhje me digjitalizimin me universitete të tjera dhe më të larta. institucionet arsimore në vend dhe rajon”, theksoi pro-rektori i UDG-së, prof. Dr Mishko Dzidrov.

Në kuadër të debatit që u mbajt sot në UGD në Shtip, u theksua se politikanët në nivel lokal dhe qendror duhet të gjejnë vullnetin për të zbatuar digjitalizimin në ligje dhe qeverisje për të arritur transformim më të shpejtë.

“Kemi arritur që bashkërisht t’ia imponojmë temën publikut dhe institucioneve shtetërore dhe publike. Në Kuvend, së bashku me Klubin e Deputetëve të Rinj, u inicua ndryshimi i ligjeve në këtë fushë. Kjo dëshmoi edhe një herë se vetëm me një betejë të përbashkët mund të inkurajojmë diçka. Në vend flitet shumë për politikë lakuriq dhe pak bëhet për problemet reale të njerëzve. Dixhitalizimi është e kundërta e vrapimit pas sporteleve dhe realiteti nuk duhet të vrapojë pas dokumenteve që mund të merren në internet. Dixhitalizimi do të thotë cilësi më e mirë e jetës dhe një nga mënyrat për të mbajtur të rinjtë në vend”, tha komunikuesi Bojan Kordalov, president i IDUEP, si pjesë e platformës #DigiU.

I pyetur se sa e vështirë është rruga drejt një shoqërie dixhitale, Kordalov thotë se në shumicën e rasteve të gjithëve na mungon vullneti për të kapërcyer pengesat.

“Nëse ke vullnet, ke gjithçka. Me ne mund të kalohen lehtësisht dhjetë male për çfarëdo vullneti dhe kur nuk ka vullnet, ne refuzojmë të ngjitemi qoftë edhe një kodër 100 metra. Po ashtu, ende nuk ka vullnet nga ana e aktorëve politikë për ta vënë këtë temë në krye të prioriteteve sepse politikanët konsiderojnë se më të rëndësishme janë grindjet e tyre të ndërsjella dhe pritshmëria për të qëndruar apo për të ardhur në pushtet. Por le të jemi realistë, në cilin vend të botës njerëzit nuk vrapojnë nëpër sportele, nuk humbin orë dhe ditë duke lënë punën, udhëtojnë për një dokument që mund të merret online në 1 minutë, jetojnë më keq?”, thotë Kordalov. .

Sipas anëtarëve të platformës DigiU, UGD është një shembull i mirë sa i përket dixhitalizimit që duhet të ndjekin universitetet e tjera, në mënyrë që ky transformim të shkojë më shpejt.

“Një nga arsyet që sot po nënshkruajmë një dokument angazhimi me UGD-në është pikërisht sepse besojmë se UGD është një nga shembujt që duhet të ndjekin universitetet e tjera shtetërore. Gjithashtu, mund të merren gjëra të mira nga menaxhmenti që ka bërë, për të dixhitalizuar universitetet e tyre. Fatkeqësisht, është në kulturën tonë që shpesh nuk duam të kemi bashkëpunim mes universiteteve. Sepse të gjithë mendojnë se janë më të rëndësishëm dhe më të mirë se tjetri. “Nëse duam të ndryshojmë gjërat në përgjithësi në arsim, e veçanërisht në fushën e digjitalizimit të shërbimeve dhe mësimit, është e detyrueshme të vendoset bashkëpunimi mes universiteteve shtetërore dhe të shkëmbehen të gjitha praktikat e mira në të cilat UGD-ja mund të luajë një rol shumë pozitiv. ”, tha Blendi. Hodai, drejtor i Forumit për Ndryshime në Arsim (FNA) si pjesë e nismës #DigiU.

Pas përfundimit të aktivitetit, u nënshkrua një Dokument me angazhime në drejtim të mbështetjes së procesit të transformimit digjital mes UDG-së dhe disa prej përfaqësuesve të platformës #DigiU.

Me shume informacion:

Nisma #DigiU është iniciuar nga Forumi për Ndryshime në Arsim (FNA-FECH), Instituti për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva Euro-Atlantike (IDUEP) dhe Shoqata për Fuqizimin e Rinisë (YEA). Zyrtarisht filloi më 3 shkurt 2023 dhe një pjesë e kuvendeve studentore morën pjesë në mbledhjen konstituive dhe dhanë mbështetjen e tyre. “Studentët kanë 100 probleme, por vrapimi pas sporteleve nuk duhet të jetë një prej tyre!” – ishte përfundimi i përbashkët gjatë këtij takimi të parë zyrtar. Për këtë qëllim, studentët dhe organizatat e tyre, të bashkuar në kuadër të #DigiU, kërkojnë universitete dhe shërbime dixhitale të transformuara në mënyrë dixhitale në arsimin e lartë!

Gjithashtu, #DigiU organizoi Forumin me temë “Digjitalizimi i Universiteteve Shtetërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, i cili u mbajt më 27 prill 2023. Menjëherë më pas u promovua edhe Analiza e gjendjes me digjitalizimin e universiteteve shtetërore, e botuar në maqedonisht dhe shqip. Ky publikim është prodhuar nga FOP, IDUEP dhe YEA dhe është mbështetur nga European Endowment for Democracy (EED).

Поврзани соддржини

Leave a Comment