Проекти

Дел од поважните спроведени проекти и иницијативи во изминатите 3 години:

 

ЕУ БЗР за европска интеграција – Подигање на јавна свест

Во соработка со Македонското здружение на заштита при работа (МЗЗПР) и BALkanOSH.net во 2018 година ИДУЕП работеше на проект за подигнување на јавната свест, зајакнување на капацитетите и подобрување на условите за работа преку вклучување на медиумите во процесот на креирање на политики за заштита при работа и подобрување на соработката помеѓу граѓанскиот сектор и медиумите во насока на сензибилизирање на темата за БЗР и поттикнување на медиумите да го искажат својот интерес и ангажман во однос на известувањето на оваа тема.

 

Заедно за чист воздух – Промената почнува со секој од нас

Во текот на 2019 година во соработка со Министерство за животна средина и просторно планирање, ИДУЕП спроведе 6месечен проект во насока на подигање на јавната свест кај граѓаните за потребата од замена на нееколошките начини за загревање на домаќинствата во зимскиот период со еколошки, преку обезбедување на сеопфатни информации на граѓаните и вклученост во процесите на донесување одлуки.

 

Еднаков пристап за ефективна правда

Во соработка со здружението ФЛОРОЗОН-Центар за еколошка демократија, ИДУЕП работеше на проект за подигнување на јавната свест за ефективен пристап до правдата кога се работи за загрозување на нивното здравје и животот и информирање дека имаат право на здрава и чиста животна средина. За таа цел се изработија и објавија 5 истражувачки стории во врска со судски одлуки и расположливи податоци од проектни активности.

 

Посебен акцент во дејствувањето на Институтот зазема процесот на дигитализација, за чие унапредување во 2017 година е формирана посебна Програма за транспарентност, медиуми и дигитализација.

 

Дел од поважнитете активности во рамки на Програмата за транспарентност, медиуми и дигитализација на ИДУЕП:

 

1. Иницијатива „Дигитални предизвици за општествена трансформација“

Во рамки на оваа иницијатива ИДУЕП одржува јавни настани и дебати на тема дигитализација, а со вклучување на јавни институции и нивни претставници, како и независни експерти кои имаат широки познавања и апликативност од оваа област.  Целта на овие јавни настани е согледување на моменталната состојба и предизвиците со кои земјата се соочува во процесот на дигитализација како и истакнување на потребата од брзата и ефикасна дигитална трансформација на сите општествени сфери вклучувајќи го јавниот сектор, бизнис заедницата, локалното учество во креирањето на политики, граѓанскиот сектор, меѓународните односи и слично.

Досега во рамки на оваа проектна активност поддршка дадоа Министерството за информатичко општество и администрација и Фондот за иновации и технолошки развој, Факултетот за информатички технологии, како и повеќе граѓански организации и компании.

 

2. Иницијатива „Дигитализација за позитивни промени“

На првата активност во рамки на иницијативата „Дигитализација за позитивни промени“ од страна на ИДУЕП беше организирана неформална заедничка средба на која учествуваа потпретседателот на СДСМ, Дамјан Манчевски, меѓународниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ, Тимчо Муцунски и Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и координатор на Програмата за транспарентност и дигитализација на ИДУЕП. Целта на оваа неформална средба беше согледување на предизвиците пред кои како општество сме исправени во процесот на дигитализација, како и истакнување на потребата од брзата и ефикасна дигитална трансформација на сите сфери. Главната порака која се испрати беше тоа дека дигитализацијата е приоритет на сите општествени и политички чинители во државата во однос на сериозниот предизвик за справувањето со кризата од Ковид-19 како и изнаоѓање соодветна стратегија за организирање на образовниот процес.

Целта е во иднина да се организираат вакви слични средби или настани со вклучување на повеќе заинтересирани страни кои може заеднички да придонесат кон доближување на дигитализацијата кон остварување на потребите и правата од страна на секој граѓанин.

 

3. Други тековни иницијативи

Доставена серија на иницијативи за граѓанска и натпартиска платформа за дигитализација до сите политички чинители во земјата со цел да се истакне важноста и потребата од брза дигитализација на сите јавни сфери. Барање до политичките чинители во рамките на своите платформи, програми и заложби, како еден од приоритетните акценти да ја стават дигитализацијата и нејзиниот позитивен импакт врз граѓаните;

 

4. Поддршка на општините во процесот на транспарентност, дигитализација и двонасочна комуникација со граѓаните

Потпишани меморандуми за соработка во оваа сфера со 7 општини: Карпош, Валандово, Гази Баба, Могила, Крушево, Струмица и Крива Паланка во насока и поддршка на препознавање на потребата од добро управување, предностите од дигитализацијата, транспарентноста, двонасочната комуникација како предуслов за подобрување на јавните услуги за граѓаните.

 

5. Дигитална транспарентност и двонасочна комуникација на јавните функционери и институции

Континуирано спроведување на анализи и промоција на резултатите од истражувањата за начинот и бројот на претставниците на локалната, законодавната и централната власт кои користат социјални медиуми и други дигитални алатки во своето работење. Целта е подобрување на двонасочната комуникација, трансформација на јавниот сектор и подобрување на отчетноста и транспарентноста на јавните институции и функционери во процесот на практикувања на власта, како и поставување на принципите на доброто управување како фундамент во нивната работа.

 

6. Иницијатива за водење на инклузивна и аргументирана дебата на тема дигитализација на образованието

Како основа за воспоставување на добра комуникација во процесот на дигитализација на образованието, ИДУЕП изработи Декларација како основа за водење на дебата за осовременување на образованието во која ги сумираше ставовите од различните субјекти на кои изгледа дека се согласуваат учесниците во досегашната јавна дебата. Сметаме дека прифаќањето на овој или друг сличен документ и негово ставање во средиште на дискусијата може да се дојде до продуктивна расправа која ќе изнедри евентуално долгорочно решение за стратешко осовременување на образованието.