МААА Успешна приказна: Бојан Кордалов

Бојан Кордалов е виш специјалист по комуникации со повеќе од 20 години работно искуство. Како млад професионалец, во 2007 година, добил можност да стане дел од врвната професионална програма за  размена „Меѓународна програма за лидерство на посетители (IVLP)“ спонзорирана од Стејт Департментот на САД.

„IVLP дефинитивно имаше многу позитивно влијание врз мене како личност, но и врз мојата севкупна професионална кариера. Тие 3 недели поминати во 6 различни градови во 5 држави низ САД ми овозможија да запознаам многу аспекти од функционирањето на американското општество. Програмата ни овозможи да видиме многу успешни приказни и најдобри практики, но и предизвици на различни нивоа, дебати и различни мислења за тоа како да се справиме со овие предизвици“, вели Бојан за Билтенот на МААА (Македонско Американска Алумни Асоцијација).

Набргу по завршувањето на Програмата, со тим од неколку пријатели и колеги, Кордалов го основа Институтот  за добро управување и евроатлантски перспективи, кој се фокусира на промовирање на принципите на добро управување, како и застапување на идејата за важноста од членството на земјата во НАТО и ЕУ за граѓаните, вклучувајќи ги сите придобивки, но и стандарди, односно обврски кои општеството треба да ги исполни.

Инспириран од најновите дигитални трендови во САД (во тоа време започнува појавата и развојот на социјалните медиуми), почнав да го ставам мојот професионален фокус на дигиталната демократија, односно можностите што ги дава дигитализацијата со цел да се изгради двонасочна врска помеѓу граѓаните и јавните власти. Ова беше историска придобивка, бидејќи дотогаш беше незамислива можноста за повратни информации и комуникација во реално време за начинот на воведување и спроведување на политиките или реформите.

„Но, ако ме прашате денес, 15 години подоцна, искрено ќе кажам дека може да се забележат одредени подобрувања, но институциите на централно и локално ниво и јавните функционери сеуште недоволно ја користат оваа можност за двонасочна комуникација. И токму ова е една од главните причини зошто се намалува довербата на граѓаните во институциите во нашиот регион – едноставно, ако не комуницирате со граѓаните и не ги вклучувате во процесите на одлучување во оваа дигитална ера на неограничени можности, сигурно нема да ви веруваат“, вели Кордалов.

Една од активностите што се користи за мерење на нивото на комуникација меѓу властите и граѓаните е Годишната анализа на користењето на социјалните медиуми од страна на носителите на јавни функции и институциите, која ИДУЕП ја спроведува од 2009 година.

Областа на специјализација и страст на Бојан е застапување и јавно говорење на различни теми кои имаат за цел позитивно да го променат општеството и културата на комуникација низ целата земја.

„Ова беше една од најголемите инспирации со кои се вратив од САД… сознанието дека општеството не се состои само од власт и граѓани, туку дека е збир од многу поединци, групи, организации, компании итн. кои имаат свои легитимни цели и интереси. И тоа не е нешто што треба да не плаши и да не натера да не се согласуваме, туку напротив да не мотивира да се слушаме, да прифатиме различни ставови и да продолжиме да дејствуваме кон иста цел, но секој од нас со свои методи и начини.

И тука, комуникацијата е клучна, особено инклузивната комуникација. Има и мора да има место за секого, затоа што е важно никој да не заостанува“.

Во рамките на своите активности, јавни настапи и говорење, тој ја нагласува и потребата од дигитална трансформација на земјата, поддршка за поголема вклученост на младите и жените во креирањето политики, одлучувањето и воопшто во јавниот живот, борбата против дезинформации и создавање цивилизиран политички дијалог и култура на комуникација во општеството.

Бојан е магистер по комуникации, а моментално е претседател на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи (ИДУЕП). Ангажиран е и како виш комуникациски консултант на повеќе различни проекти поддржани од меѓународни организации и институции. Секоја година тој одржува околу 100 дена формални и неформални обуки во регионот и на европско ниво, а неговиот нов предизвик е да го поддржи процесот на комуникација во однос на пристапувањето во ЕУ, нешто за што на владите и администрациите на ЈИЕ им е потребна сериозна поддршка и вложување.

Тој е вистински вљубеник во музиката, без која не го започнува денот. „Секогаш слушам гласна музика, со високи тонови и дефинитивно не би сакале да ги видите моите плејлисти бидејќи мислам дека ретко може да се видат така мешани стилови и тоа на едно место“, вели тој и додава дека за секоја пригода и расположение во текот на денот тој има омилена песна или стил на музика.

За крај, Бојан вели дека се смета себеси за исклучителен среќен човек бидејќи може да ја спои својата професија со својот карактер, односно дека навистина ужива во тоа што го работи. За него најважно во работата на сите е постигнувањето конкретни резултати и тој е многу повеќе практичар отколку теоретичар. „Навистина уживам кога несебично го споделувам своето искуство, но истовремено сакам да слушам и да учам од туѓите мислења и перспективи“, заклучува тој.

Оригиналната објава е достапна на следниот ЛИНК: https://maaa.mk/newsletter-12/success-story

 

 

MAAA Success Story: Bojan Kordalov

 

Bojan Kordalov is a Senior Communication Specialist with more than 20 years of work experience. As a young professional, in 2007, he got the opportunity to become part of the premier professional exchange program ‘International Visitor Leadership Program (IVLP)’ sponsored by the U.S. Department of State.

“IVLP has definitely had a very positive impact on me as a person, but also in my overall professional career. Those 3 weeks spent in 6 different cities in 5 states across the USA allowed me to get to know many aspects of the functioning of the American society. The Program allowed us to see many success stories and best practices, but also challenges at different levels, debates and different opinions on how to deal with these challenges.”, says Bojan for the MAAA Newsletter (Macedonian American Alumni Association).

Soon after his completion of the IVLP Program, with a team of several friends and colleagues, Kordalov has established the IDUEP Institute, which focuses on promoting the principles of good governance, as well as advocating the importance for the citizens of the country’s membership in NATO and EU, including all the benefits, but also standards, i.e. obligations that the society has to fulfill.

“Inspired by the latest digital trends in the USA at the time (the emergence and development of social media), I started to put my professional focus on digital democracy, i.e. the opportunities that digitalization provides in order to build a two-way connection between citizens and public authorities. This was a historic benefit, as the possibility of real-time feedback and communication about the way policies or reforms are introduced and implemented was unimaginable until then. But honestly, if you ask me today, 15 years later, I will say that certain improvements can be noticed, but national and regional institutions/public officials hardly use this opportunity for two-way communication. And this is exactly one of the main reasons why citizens’ trust in institutions is decreasing in our region – simply, if you don’t communicate with citizens and you don’t include them in the decision-making processes in such a digital age of unlimited opportunities, they certainly won’t to trust you”, says Kordalov.

One of the activities used to measure the level of communication between the authorities and citizens is the Annual Analysis of the use of social media by public officials and institutions, which IDUEP has been conducting since 2009.

Bojan’s area of specialization and passion is advocacy and public speaking on various topics that aim to positively change society and the culture of communication throughout the country.

“This was one of the biggest inspirations that I brought back from the USA… realizing that a society does not only consist of authorities and citizens, but a collection of many individuals, groups, organizations, companies, etc. who have their own goals and interests. And this is not something that should scare us and make us condemn each other, but on the contrary, motivate us to listen to each other, accept different views and continue to act towards the same goal, but each one of us with their own methods and ways. And here, communication is the key, especially inclusive communication. There is and must be a place for everyone, because it is important that no one is left behind.”

Within the scope of his activities, public appearances and speaking, he also emphasizes the need for digital transformation of the country, support for greater involvement of young people and women in policy-making, decision-making and in general public life, the fight against disinformation and the creation of civilized political dialogue and a culture of communication in the society.

Bojan has a master’s degree in communications, and is currently the president of the Institute for Good Governance and Euro-Atlantic Perspectives (IDUEP). He is also engaged as a senior communication consultant on several different projects supported by international organizations and institutions. During each year, he holds about 100 days of formal and informal trainings in the region and at a European level, and his new challenge is to support the process of communication regarding the EU accession, something for which the SEE governments and administrations need serious support and contribution.

He is a true music lover, without which he does not start the day. “My music is always loud, with high tones, and you definitely don’t want to look at my playlists because I think you rarely see such mixed styles in one place,” says Bojan and adds that for every occasion and mood during the day he has a favorite song or style of music.

Finally, Bojan says that he considers himself exceptionally lucky that he can combine his profession with his character, because he really enjoys what he does. For him, the most important thing in everyone’s work is the achievement of concrete results and he is much more of a practitioner than a theorist. “I really enjoy when I unselfishly share my experience, but at the same time I want to hear and learn from other people’s opinions and perspectives,” he concludes.

Original article is available on the following LINK: https://maaa.mk/newsletter-12/success-story

Поврзани соддржини

Leave a Comment