ИДУЕП воспостави стратешка соработка со EЦE Центарот од Брисел

Институтот за добро управување и евро-атлантски перспективи (ИДУЕП) на почетокот на месец октомври 2023 година воспостави договор за стратешка соработка со партнерската организација European Centre of Excellence (Европски центар за извонредност) со седиште во Брисел, Белгија.

Институтот и Центарот веќе активно работат на иницијални проекти каде, меѓу другите, се вбројуваат: Европските и регионални посети за регионален дијалог (ERDEV); Европската Академија за извонредност во комуницирањето и застапувањето „Зборувај гласно и јасно“; „Мрежа на ЕУ експерти како поддршка на градењето на институционален капацитет во процесот на пристапување кон ЕУ“. Истовремено, двете организации активно работат на проширување на меѓусебната соработка, како и зголемување на бројот на организации, институции и други чинители од земјите-членки на ЕУ, како и од земјите-кандидати за членство во Унијата.

Претседател на Извршниот одбор на ECE Центарот е д-р Александар Ивановски. Повеќе информации за неговата биографија се достапни на LinkedIn и на Wikipedia.

The Institute for Good Governance and Euro-Atlantic Perspectives (IDUEP) at the beginning of October 2023 established a strategic cooperation agreement with the partner organization European Centre of Excellence based in Brussels, Belgium.

The Institute and the Centre have already started actively working on initial projects, which include, among others: European and Regional Dialogue Exchange Visits (ERDEV); “Say it loud and clear” Academy for Excellence in Communication and Advocacy; “EU-based experts’ network for EU accession institutional capacity building. At the same time, the two organizations are actively working on expanding mutual cooperation, as well as increasing the number of organizations, institutions and other stakeholders from the EU member states and candidate countries.

President of the Executive Board of the ECE Centre is Aleksandar Ivanovski, PhD. More information about his biography is available on LinkedIn and on Wikipedia.

Поврзани соддржини

Leave a Comment